Re: [isabelle] sledgehammer (or Z3) internal error5 maj 2020 kl. 18:05 skrev Lars-Henrik Eriksson <lhe at it.uu.se>:
>
> The attached theory causes a sledgehammer error in Isabelle 2020.

I should add that I'm running Isabelle 2020 on a MacBook Pro with 4 cores and 16 GB memory under MacOSX 10.13.6.

Lars-Henrik


När du har kontakt med oss på Uppsala universitet med e-post så innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. För att läsa mer om hur vi gör det kan du läsa här: http://www.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/

E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more information on how this is performed, please read here: http://www.uu.se/en/about-uu/data-protection-policy
This archive was generated by a fusion of Pipermail (Mailman edition) and MHonArc.